Verksamhetsberättelse
för Djurskyddet Kronoberg år 2016
page1image2200page1image2360page1image2520

Djurskyddet Kronoberg är en ideell förening med länsomfattande verksamhet. Föreningen ingår i Djurskyddet Sverige som är en riksomfattande organisation. Föreningen driver inget djurhem i egen regi utan arbetar i huvudsak med förebyggande djurskydd som föreläsningskvällar och informationskampanjer. Under tidigare år har föreningen delat ut stipendier till djurskyddsfrämjande verksamheter som forskning och utbildning. Bidrag har också lämnats till id-märkning och kastrering av katter.

Vid utgången av 2016 var antalet medlemmar 188.

 

Styrelse

Styrelsens sammansättning har under året varit: Björn Dahlén , ordförande
Karin Mörk, vice ordförande och IT-ansvarig Yngve Linnér, sekreterare

Jan Pyrell, ekonomiansvarig
Karin Örnhem, ledamot
Josefine Rosenqvist, ledamot Helena Dahlén, ledamot Björn-Fredrik Tollin, suppleant Margareta Göthe-Dalgren, suppleant

 

Årsmötet

Årsmötet hölls i Equmeniakyrkans lokaler på Bergövägen i Växjö den 30 mars. Ordförande vid detta möte var Benny Johansson.
Efter sedvanliga mötesförhandlingar avtackades Maria Dahlqvist för lång tid som styrelseledamot.

Efter mötet berättade Margareta Göthe-Dalgren om bankmannen Tycho Carlsson som för 60 år sedan testamenterade sin kvarlåtenskap till vår förening.
Björn-Fredrik Tollin berättade om Edit Nilsson från Gottåsa vars kvarlåtenskap vi fick överta tillsammans med Djurens Vänner.

En vacker fågelholk utlottades där Eivor Persson stod som vinnare.

page1image14232 page1image14392

Sammanträden

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten.

Ekonomi

Föreningen har en god ekonomi då vi har en årlig avkastning från Tycho Carlssons Donationsfond.
Ekonomiansvarig Jan Pyrell har hållit styrelsen välinformerad om det ekonomiska läget. Hänvisning görs till balans- och resultatrapport och till revisionsberättelse som upprättats av revisor Thomas Löwenadler.

Föreläsningar

Föreningen har under året bjudit på två föreläsningstillfällen.
Den 14 april blev det en ny föreläsning med
Per Jensen som är professor i etologi. Hans föredrag hösten 2015 drog mer åhörare än vad föreläsningssalen rymde. Därför kom han på nytt och talade under ämnet ”Den missuppfattade hunden”.
Den 28 april kunde vi lyssna till veterinär
Caroline Almroth. Hon talade under ämnet ”Vad gör du när hästen blir akut sjuk”.
Båda föredragen uppskattades av åhörarna.

Hästuppvisning

För första gången har Djurskyddet Kronoberg anordnat en hästuppvisning. Det var den 2 oktober och uppvisningen var i Ridhuset i Araby. Jessica Jacobsson visade med sin häst Nitro hur man kan jobba med frihetsdressyr. Vi har sponsrat Jessica med ett hästtäcke där vår logga syns på båda sidor.

Hästen Wilma

I vårt samarbete med 4H-gården har vi sponsrat inköp av en norsk fjordhäst vid namn Wilma. Vårt bidrag blev 15.000:-.

 

 

Medlemsresan

Den 28 maj gjordes en dagsresa till Ottenby Fågelstation. Fågelexperten Linus Hedh stod för guidning. Besök gjordes också på nyöppnade Naturum i Ottenby.
På eftermiddagen gick färden till Djurskyddet Kalmars Djurhem. Där kunde ett välskött katthem beskådas. Vi sponsrade deras verksamhet med ett bidrag på 10.000:-.

På resan deltog 23 medlemmar.

 

page2image15608 page2image15768 page2image15928 page2image16088 page2image16248 page2image16408

Fågelmatning i Uppvidinge

På framställan från Wivi Johansson Svanberg har ett bidrag på 2.500:- till fågelmatning i Klavreström , Norrhult och Åseda betalats ut.

Tycho Carlssons Donationsfond

Styrelsen blev inbjuden till ett lunchmöte med styrelsen för Tycho Carlssons Donationsfond den 19 april. Vi tilldelades då 225.000:- från fonden vilket var samma belopp som föregående år.

 

 

Kastreringskampanj

I början av året bedrevs en kastreringskampanj av id-märkta katter. I samarbete med åtta kliniker i länet behandlades totalt 439 katter. Vi subventionerade 200:- för honkatt och 100:- för hankatt.

Djurskyddskonferensen

Djurskyddet Sverige höll djurskyddskonferens den 21 november i Stockholm. I denna konferens deltog Björn och Helena Dahlén samt Karin Mörk.
Tema för konferensen var naturligt beteende och förslag till ny djurskyddslag.

 

Hjälptelefonen

Annkatrin Fredriksson har sedan flera år ansvarat hjälptelefonen. Det har varit till stor hjälp vad gäller djur i nöd. På grund av väsentligt minskad aktivitet på hjälptelefonen under senaste tiden har vi därför avvecklat denna rapporteringsmöjlighet sedan den 28 oktober.

 

 

Medlemskontakter

Styrelsen har under året skickat ut fyra nyhetsbrev till medlemmarna. Breven har varit kortfattad information om våra förehavanden. Det har också meddelats om kommande föreläsningar och aktiviteter. Nyhetsbreven sänds nu via e-post till de medlemmar som så begärt.

På vår hemsida www.djurskyddet.nu/kronoberg har också informerats om våra aktiviteter. Där finns också alla årets nyhetsbrev tillgängliga.

page3image14056 page3image14216 page3image14376 page3image14536 page3image14696 page3image14856 page3image15016

Slutord

Vår förening kommer att fortsätta arbetet med förebyggande djurskydd i form av föreläsningar, informationskampanjer och samarbete med andra djurskyddande verksamheter.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar i vår förening. Vi hoppas att så många som möjligt deltar i våra aktiviteter och sprider information om Djurskyddet Kronoberg.

 

page4image3840

________________ Björn Dahlén (ordf.)

________________ Jan Pyrell (kassör)

________________ Karin Örnhem

________________ Karin Mörk (vice ordf.)

________________ Josefine Rosenqvist

________________ Yngve Linnér (sekreterare)

________________ Helena Dahlén