Verksamhetsberättelse

för Djurskyddet Kronoberg år 2018

 

Allmänt

 

Djurskyddet Kronoberg är en ideell förening med länsomfattande verksamhet som bildades redan år 1889 med dåvarande namn Wexiö Djurskyddsförening.

Föreningen ingår i Djurskyddet Sverige som är en riksomfattande organisation. Föreningen driver inget djurhem i egen regi utan arbetar i huvudsak med förebyggande djurskydd som föreläsningskvällar och informationskampanjer. 

Under åren har föreningen delat ut stipendier till djurskyddsfrämjande verksamheter som forskning och utbildning. 

Bidrag har också lämnats till id-märkning och kastrering av katter i länet genom kastreringskampanjer.

Andra former av bidrag har också lämnats till verksamheter som främjar djurens välbefinnande.

Vid utgången av 2018 var antalet medlemmar 219. 

 

Styrelse

 

Styrelsens sammansättning har under året varit:

Björn Dahlén , ordförande

Karin Mörk, vice ordförande och IT-ansvarig

Yngve Linnér, sekreterare

Josefine Rosenqvist, ekonomiansvarig

Karin Örnhem, ledamot

Helena Dahlén, ledamot

Björn-Fredrik Tollin, ledamot

Monica Löfberg, ledamot

 

Årsmötet

 

Årsmötet hölls i Equmeniakyrkans lokaler på Bergövägen i Växjö den 14 mars. Ordförande vid detta möte var Åke Eriksson. 

Inga motioner hade inkommit till mötet och efter sedvanliga mötesförhandlingar avtackades Jan Pyrellför sin medverkan i styrelsen.

Monica Löfberginvaldes som ny ledamot i styrelsen.

Till valberedning valdes Jan Pyrelloch Berne Persson.

Efter mötet gjordes stipendieutdelningen och kvällen avslutades med en gemensam fikastund.

 

 

Sammanträden

 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten. Alla sammanträden har hållits hemma hos Björn-Fredrik Tollin.   

 

Stipendier

 

Djurskyddet Kronoberg har utannonserat och sökt kandidater till djurskyddsstipendier. Tre av dessa sökande har tilldelats pris till minne av Tycho Carlsson. De prisbelönta var.

 

Abtin Mojarradisom fick 75.000:- för forskning i förekomst av B12-vitaminbrist hos hundar med epilepsi.

 

Den nystartade föreningen Djurskyddet Sigfridfick också 75.000:- till hjälp att bygga upp sin verksamhet kring djurhemmet i Gemla.

 

Elin Hirscharrangerar seminariedagar för att utbilda personal och volontärer vid svenska katthem. För detta tilldelas hon 67.000:-

 

Stipendiaterna var närvarande vid årsmötet då prisutdelningen skedde. Styrelsen har också beslutat att år 2019 dela ut stipendier under liknande former. 

 

Ekonomi

 

Föreningen har en god ekonomi då vi har en årlig avkastning från Tycho Carlssons Donationsfond. 

Ekonomiansvarig efter årsmötet har varit Josefine Rosenqvist. Hon har hållit styrelsen välinformerad om det ekonomiska läget. 

 

 

Föreläsningar

 

Föreningen har under året bjudit på två föreläsningstillfällen i Equmeniakyrkan i Växjö. 

 

Den 24 april var Kristina Odénhär och talade under rubriken ”Roligt med höns”. 

Den 12 november hölls ett föredrag om hundar. Det var Caroline Alupo som talade under ämnet ”Hundens känsloliv och våra kulturkrockar”. 

 

Medlemsresan

 

Den 7 april gjordes en medlemsresa till Hornborgasjön. Där fick vi beskåda det rika fågellivet vid sjön där den beryktade trandansen stod i centrum. Vi blev guidade av Lotta Berg som tidigare tilldelats stipendier från vår förening.

Efter fågelskådningen blev det också besök på Falköpings ost. 

24 medlemmar deltog i resan som arrangerades av Harry Karlsson.    

 

Fågelmatning i Uppvidinge 

 

På framställan från Wivi Johansson Svanberg har två bidrag på tillsammans 5.000:- utbetalats till fågelmatning i Klavreström , Norrhult och Åseda.

 

 

Tycho Carlssons Donationsfond

 

Styrelsen blev inbjuden till ett lunchmöte med styrelsen för Tycho Carlssons Donationsfond den 23 april. Från vår sida deltog Björn Dahlén och Yngve Linnér. Björn berättade om vår verksamhet. Vi tilldelades då 225.000:- från fonden vilket är samma belopp som föregående år. 

  

 

Medlemskontakter

 

Styrelsen har under året skickat ut tre nyhetsbrev till medlemmarna. Breven har varit kortfattad information om våra förehavanden. Det har också meddelats om kommande föreläsningar och aktiviteter. Nyhetsbreven har kunnat sändas ut genom förbundets försorg i och med att vi är anslutna till det centrala medlemsregistret.

På vår hemsida www.djurskyddet.nu/kronoberghar också informerats om våra aktiviteter. 

 

 

Slutord

 

Vår förening kommer att fortsätta arbetet med förebyggande djurskydd i form av föreläsningar, informationskampanjer och samarbete med andra djurskyddande verksamheter. 

Vårt medlemsantal har de sista åren varit stigande och vi har nu passerat 200-gränsen. Vi är en växande förening och ser ljust på framtiden. 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar i vår förening. Vi hoppas att så många som möjligt deltar i våra aktiviteter och sprider information om Djurskyddet Kronoberg. 

 

Nyhetsbrev februari2019

 

Kallelse till årsmöte.

Välkomna till Djurskyddet Kronobergs årsmöte 2019.

Plats: Equmeniakyrkan, Bergövägen 2 Växjö

Tid: Tisdagen den 26 mars kl. 18:30

 

Årsmötet.

Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen finns tillgängliga på årsmötet.  De kan också läsas i förväg på vår hemsida www.djurskyddet.nu/kronoberg. Motioner till årsmötet emotses gärna och lämnas då till styrelsensenast den 12 mars. 

Dessa kan skickas till:

Yngve Linnér Smultronvägen 6 352 61 Växjö eller mail yngve.linner@telia.com

Vi räknar med att snabbt behandla de punkter som tillhör årsmötet.

 

Karin Örnhem och Karin Mörk som ingår i styrelsen har begärt att få lämna sina uppdrag. Det finns nu två nya kandidater som är beredda att ingå styrelsen. Det är Annika Uleskog ochHeléne Stråth. Båda har varit medlemmar i vår förening ett flertal år och deltagit i våra aktiviteter. De har också i sin verksamhet visat både kunskap och intresse för djurhantering.

Annika har jobbat med hundar i 35 år och driver Torsagårdens Hundpensionat i Risinge.

Heléne har haft uppfödning av hundar och birmakatter.   

 

Stipendieutdelning - djurskyddsstipendiaterna 2019.

När årsmötet är avslutat kommer utdelning av stipendier att ske. Stipendiaterna är på plats och berättar lite om sin verksamhet. Därefter bjuds på förtäring och då får medlemmar och stipendiater möjlighet att träffas. Kom till årsmötet för en trivsam kväll.

Alla är välkomna. 

 

Föredrag.

Den 14 februari hölls ett kattföredrag av Lisa Berglund från Djurrelationer. Vi fick då lära oss förstå katten signaler. Föredrag som handlar om våra sällskapsdjur drar alltid stor publik. Så blev det även denna gång och vi kunde räkna in 120 åhörare.

Nästa tillfälle blir ett hundföredrag den 5 mars kl. 18.30i Equmeniakyrkan, Bergövägen 2 Växjö. Föredraget kommer mest att handla om hundar och går under rubriken ”Tankar och känslor  hos hundar och andra djur”. Då får vi nöjet att lyssna till Per Jensensom är professor i etologi. 

 

Medlemsresa lördagen den 25 maj.

Vi håller nu på att planera en medlemsresa till våren. Det blir en bussresa till Åsnens Nationalpark och sevärdheter därikring och med bland annat också ett guidat besök på Tingsrydstravet. Resan kommer att utgå från Norrtullskolan i Växjö. Reservera detta datum.

Inbjudan och detaljer om resan kommer att sändas ut senare och visas på vår hemsida.      

 

Hälsningar

Styrelsen Djurskyddet Kronoberg