OM DJURKYDDET ÖRNSKÖLDSVIK

 

Djurskyddet Örnsköldsvik


Vi är en liten förening som länge arbetat i det tysta men vi har på senare år försökt att förändra detta.  Vi försöker påverka till en bättre djurhållning och att öka kattens status, från ett slit och släng djur som sänks bort gratis till ett djur med värde!


Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige arbetar genom information, kampanjer och rådgivning till allmänheten. Vi opinionsbildar och påverkar politiker för att bland annat förbättra djurskyddslagstiftningen. Djurskyddet Sverige arbetar också genom representation i arbetsgrupper och kommittéer samt är remissinstans åt departement och myndigheter. Vi ger löpande stöd och ekonomiskt bidrag till djurskyddsfrämjande forskning och djurhemsverksamhet. I de lokala föreningarnas djurhemsverksamhet omhändertas och omplaceras tusentals hemlösa sällskapsdjur varje år.

 

Påverkar lagstiftningen

Djurskyddet Sverige anser att ett bättre djurskydd måste föregås av ökad kunskap och förbättringar i djurskyddslagstiftningen. Därför läggs mycket kraft på informationsspridning och remissarbete. Djurskyddet Sverige har tagit på sig uppgiften att stå till tjänst med expertis i så kallade remissärenden. Varje år tillfrågas Djurskyddet Sverige, huvudsakligen av departement och myndigheter, om synpunkter på ett tjugotal remissärenden som rör djur och djurhållning.

 

Vart vänder man sig när djur far illa?

En grundläggande bestämmelse är att djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Det innebär att djur ska ha tillräckligt med foder och vatten, att de ska skötas så att de håller sig friska och att de ska kunna bete sig naturligt. Djurskyddet är en ideell organisation och ingen myndighet, vi saknar befogenhet att direkt ingripa i djurskyddsärenden.

Om ett djur vanvårdas, misshandlas eller far illa ska det anmälas till LÄNSSTYRELSEN där man har hand om  djurskyddsfrågor. Man kan också vända sig till POLISEN.

DJURPLÅGERI ÄR ETT BROTT!!!

 

IDEOLOGI
Djurskyddet Sveriges vision är att alla människor har ett etiskt och empatiskt förhållningssätt till alla djur. Det innebär att man tar ansvar för djuren och bemöter dem med respekt.
Djurskyddet Sverige vill betona vikten av...
förståelse och kunskap om olika arters levnadssätt, beteenden och behov.
förmåga att se till de enskilda individerna i en djurgrupp.
förmåga till inlevelse och medkänsla för alla levande varelser.
- See more at: /se/om-djurskyddet/ideologi#sthash.R0M

IDEOLOGI

 

Djurskyddet Sveriges vision är att alla människor har ett etiskt och empatiskt förhållningssätt till alla djur. Det innebär att man tar ansvar för djuren och bemöter dem med respekt.

 

Djurskyddet Sverige vill betona vikten av...

förståelse och kunskap om olika arters levnadssätt, beteenden och behov.

förmåga att se till de enskilda individerna i en djurgrupp.

förmåga till inlevelse och medkänsla för alla levande varelser.

 

(Källa:www.djurskyddet.se)