STADGAR

Normalstadgar för förening ansluten till Djurskyddet Sverige.

 

§ 1 Ändamål

 

Denna förening, Djurskyddet Säffle-Åmål är ansluten till Djurskyddet Sverige och har till ändamål att verka för djurskydd och djurens välfärd. Det är en ideell förening som är partipolitiskt och religöst obunden och som enbart arbetar med lagliga metoder.

 

§ 2 Uppgifter

 • att hos allmänheten väcka insikt om att djur är kännande varelser med individuella behov och förmåga att uppleva fysiskt och psykiskt lidande
 • att bilda opinion i djurskyddsfrågor
 • att sprida kunskap om djurs behov
 • att verka för att lagar, förordningar och föreskrifter om djur efterlevs och utvecklas
 • att samarbeta med föreningar och organisationer med liknande syften
 • att i djurskyddsfrågor ha goda kontakter med berörda myndigheter
 • att verka för att övergivna djur får nya hem

§ 3 Medlemskap

 

Var och en som vill verka för föreningens syften, kan bli medlem i föreningen.

 

Till hedersmedlem kan föreningen eller dess styrelse utse person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens syften. Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift.

 

Medlemsavgift fastställs vid föreningens årsmöte efter förslag från styrelsen.

 

Medlem, som uppenbart skadar eller motverkar föreningens verksamhet, bryter mot dessa stadgar eller av årsmötet fattade beslut, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutningen gäller omedelbart efter styrelsens beslut.

 

Den uteslutna kan begära att få beslutet om uteslutning prövat av Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse.

 

Medlem som inte betalat medlemsavgift till föreningen trots utsänd påminnelse, anses ha lämnat föreningen.

 

§ 4 Föreningsstyrelsen

 

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den leder föreningens arbete efter stadgar, policys samt föreningsmötets och förbundsstämmans beslut. Om föreningen har anställd personal beslutar och ansvarar styrelsen för anställningar och arbetsledning.

 

Endast betalande medlemmar eller hedersmedlemmar kan väljas till förtroendeuppdrag i föreningen. Den som är anställd av föreningen kan inte samtidigt vara förtroendevald i föreningen.

 

Styrelsen består av minst fem ledamöter (inkl. ordföranden). Årsmötet väljer årligen ordförande i styrelsen. Styrelsens övriga ledamöter väljs vid årsmötet för två eller ett år. Då tvååriga mandatperioder används ska dessa löpa omlott. Avgår ledamot under mandattid inträder efter kallelse av ordföranden suppleant i dennes ställe. Styrelsen väljer inom sig övriga poster såsom vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna påfordra. Kallelse sker minst en vecka i förväg. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter eller suppleanter deltar i sammanträdet.

 

Till årsmötet ska styrelsen lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och förslag till arbetsplan och budget.

 

§ 5 Föreningsårsmöte

 

Årsmöte hålls före mars månads utgång.

 

Om årsmötet inte hållits i tid kan föreningens revisorer kalla till årsmöte för föreningen.

 

Kallelse till årsmötet ska ske senast fem veckor före mötet.

 

Varje medlem i föreningen kan skicka motioner till årsmötet. Styrelsen ska ha fått motionerna senast tre veckor innan årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över varje motion.

 

På ett föreningsårsmöte ska följande ärenden behandlas:

 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av föredragningslista
 3. Fastställande av röstlängd samt om årsmötet är beslutsmässigt
 4. Ställningstagande om årsmötet har kallats enligt stadgarna
 5. Val av mötesordförande och mötessekreterare samt två rösträknare tillika protokolljusterare
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om motioner och förslag
 12. Beslut om ersättningar
 13. Beslut om verksamhetsplan och budget
 14. Beslut om eventuell lokal medlemsavgift för det kommande kalenderåret
 15. Beslut om antal ledamöter, minst 5, samt eventuella ersättare
 16. Val av ordförande
 17. Val av ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen
 18. Val av två revisorer och minst en ersättare
 19. Val av valberedning jämte eventuella ersättare samt sammankallande
 20. Val om ombud till förbundsstämman samt eventuella andra val
 21. Information från förbundet
 22. Mötets avslutande

 

§ 6 Beslutsfattande

 

Varje närvarande medlem i föreningen har yttrande-, förslags- och rösträtt.

Varje medlem har en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

 

Omröstning sker öppet, utom vid personval och då sluten omröstning särskilt begärs. Vid val av revisorer och revisorssuppleanter äger styrelseledamot inte rösträtt.

 

Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.

 

Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst om hon eller han är röstberättigad. Annars avgör lotten.

 

I händelse av omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet, utom i fråga om stadgeändring (se § 10).

 

§ 7 Extra föreningsårsmöte

 

Extra årsmöte ska hållas då minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar eller föreningens revisor till styrelsen skriftligt begärt detta. Styrelsen äger också rätt att besluta om extra årsmöte.

 

Extra årsmöte ska hållas inom 30 dagar efter att framställan inkommit till styrelsen och endast behandla de frågor som föranlett mötet.

 

§ 8 Ekonomisk Förvaltning

 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under styrelsens förvaltning samt för de beslut angående medlens användning i vilka de deltagit och mot vilka de inte reserverat sig.

 

Föreningens firma tecknas av ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

 

§ 9 Revision

 

Föreningens räkenskaper jämte för revision erforderliga övriga handlingar skall för granskning överlämnas till föreningens revisorer senast 15 februari året efter aktuellt bokföringsår. Senast en månad efter handlingarnas mottagande skall revisorerna återställa detsamma jämte skriftlig revisionsberättelse.

 

§ 10 Valberedning

 

Valberedningen har att inför nästkommande årsmöte lägga fram förslag till ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen samt till revisorer och revisorsersättare.

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem i föreningen.

 

Valberedningen består av minst 3 personer.

 

 

 

§ 11 Stadgeändring

 

Föreningens stadgar skall godkännas av djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse.

 

Ändring av föreningens stadgar kan endast ske efter beslut vid två på varandra följande årsmöten samt efter godkännande av Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse. Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar inlämnas skriftligen till föreningens styrelse, som jämte eget utlåtande framlägger detsamma vid nästkommande årsmöte.

 

Ändring av dessa stadgar kan även ske på förbundsstämman och ändringarna gäller då per automatik alla anslutna föreningar. Dessa stadgeändringar hanteras i enlighet med § 15 i förbundets stadgar.

 

§ 12 Föreningens upplösning

 

För upplösning av föreningen krävs att beslut fattas vid två på varandra följande möten, varav minst ett är ordinarie föreningsårsmöte. Besluten ska vara antagna av minst tre fjärdedelar av de röstberättigade på varje möte.

 

Vid beslut om upplösning ska mötet också besluta om användningen av föreningens tillgångar. Om ett sådant beslut ej fattas och föreningen vid sin upplösning äger tillgångar ska dessa överföras till riksförbundet, Djurskyddet Sverige.