MEDLEMSKAP

 

Bli medlem

Djurskyddet Ronneby är helt beroende av sina medlemmar för att kunna existera. Ju fler medlemmar vi är, ju större genomslagskraft har vi i lokala djurskyddsfrågor. Därför är ditt medlem-skap viktigt!

Hur blir man medlem i Djurskyddet Ronneby?

Årsavgiften för medlemskap är 150:-/person eller 250:- för hel familj.

Sätt in avgiften på Djurskyddet Sveriges postgiro 90 01 06-6 och fyll i ditt

namn och adress samt märkning Lokalföreningen Ronneby i meddelande-

rutan (istället för OCR-nummer). Vid familjemedlemskap uppger namnet

på samtliga familjemedlemmar.

                                                                             

 Blåmes1

 

 

Kastrering av katt eller hund

Som medlem i djurskyddet Ronneby kan du erhålla ekonomisk hjälp vid ett kastreringstillfälle per år. Gäller katt eller hund.

För vidare information kontakta styrelsen.

Tidning till alla medlemmar!

Som medlem får du tidnin-gen Djurskyddet hem i brev-lådan. Tidningen innehåller bland annat artiklar om aktuella djurskyddsfrågor i samhället ,tips och råd kring olika djurrelaterade frågor och den som gillar hjärn-gympa finns Djurkrysset.

Läs mer på Djurskyddet Sveriges hemsida.

 

Ge en gåva

Den som så önskar kan när som helst skänka en gåva till Djurskyddet Ronneby. Vi är å djurens vägnar mycket tacksamma för alla eventuella gåvor vi får.

Lättast stöder du vår verksamhet genom att sätta in valfritt belopp på vårt lokala bankgiro 339-5829. Märk med gåva.

Testamentera till djurens väl

Vi känner stor tacksamhet inför de gåvor och arv som föreningen erhållit under tidigare verksamhetsår. Utan dessa skulle verksamheten som vi i dag bedriver i Djurskyddet Ronneby inte kunna existera.  Vår förening erhåller varken statliga eller kommunala bidrag utan är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och arv från vänliga människor som liksom vi tycker att frågor om djurens välbefinnande är viktiga.

Du som har frågor om hur man testamenterar till Djurskyddet Ronneby kan vänligen kontakta någon i styrelsen (se under Kontakter).

 

 Highland1