Vad säger lagen 

Djurskyddslagen (1988.534) avser vård och behandling av husdjur och försöksdjur. Den avser också andra djur om de hålls i fångenskap. Lagen kompletterar EG-bestämmelser som faller inom dess tillämpningsområde.

Nedan hittar du en sammanfattning av några utvalda paragrafer som kan vara nyttiga att känna till.

 

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OM HUR DJUR SKA HÅLLAS OCH SKÖTAS

 

2§ Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djur som används i djurförsök skall inte anses vara utsatta för onödigt lidande eller sjukdom vid användningen, om denna har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Lag (2005:1226).

3§ Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt utrymme och skydd. Stall och andra förvarings-utrymmen för djur ska hållas rena.

4§ Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främja deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

5§ Djur får inte överansträngas. Inte heller får de agas eller drivas på med redskap som lätt kan såra eller på annat sätt skada djuret.

6§ Djur får inte hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt eller så att de inte kan få behövlig rörelsefrihet eller vila eller tillräckligt skydd mot väder och vind.

9§ Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. Lag (2003:1077).

9 a§ Det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur. Förbudet omfattar inte handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl, i samband med avel eller av liknande berättigade skäl. Lag(2014:112).

 

TÄVLING MED DJUR OCH FÖREVISNING AV DJUR

 

17§ Djur får inte tränas eller användas vid tävling på sådant sätt att de utsätts för lidande. Detsamma gäller vid film-, videogram-eller televisionsinspelning och föreställning eller annan före-visning som anordnas för allmänheten.

18§ Ett djur som tränas för eller deltar i tävling på tävlingsbana får inte utsättas för doping eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament.

FÖRBUD ATT HA HAND OM DJUR

29§ Länsstyrelsen ska meddela förbud att ha hand om djur eller visst slag av djur för den som 1) inte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat enligt § 26 (Förelägganden, förbud och rättelse) och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt. 2) allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur. 3) har misshandlat ett djur. 4) har dömts för djur-plågeri enligt kapitel 13§ brottsbalken eller 5) vid upprepade tillfällen dömt för brott enligt 36, 36 a eller 36 c § eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26§.

 

OMHÄNDERTAGANDE AV DJUR M.M.

 

Träder i kraft l:2015.01.01/ Påträffas ett djur så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart , får en veterinär eller polisman och i brådskande fall någon annan genast avliva djuret. Den som har avlivat djuret ska underrätta ägaren eller innehavaren av djuret om detta. Om det inte är möjligt, ska Polismyndigheten underrättas. Lag (2014:699).

 

Doggy1 

 

§31 Träder i kraft l:2015.01.01/Länsstyrelsen ska besluta att ett djur ska tas om hand genom Polis-myndighetens försorg om 1) djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse av kontrollmyndigheten, 2) ett beslut som meddelats enligt 26§ inte följs och beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, 3) ett beslut som meddelats enligt 29§ inte följs, 4) den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13§ brottsbalken, eller        5) den som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36, 36 a eller 36 c§ eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26§. Lag (2014:699).

Förutom förbud mot handhavande av djur så kan den som bryter mot gällande lagar rörande djurskyddsfrågor dömas till böter eller fängelse i högst två år.

 

JORDBRUKSVERKET

 

I Statens jordbruksverks författningssamling (SJVFS 2008:5. Saknr L 102) hittar du även föreskrifter som stöds av djurskyddsförordningen(1988:539). Bland annat behandlas där förvarings-utrymmen för hund och katt, skötsel, avel, försäljning m.m. För vidare information sök på www.jordbruksverket.se.

 

LÄNSSTYRELSEN ansvarar för djurskyddskontrollen i länet

 

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

 

DJURSKYDDSKONTROLLER

 

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. De utför både förebyggande kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller då de fått in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Det övergripande syftet med länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

MISSTÄNKER DU ATT ETT DJUR INTE SKÖTS PÅ RÄTT SÄTT?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Observera uppge inte namn eller e-postadress i anmälan om du vill vara anonym. Om situationen är akut och det inte går att nå någon på länsstyrelsen ska  du kontakta polisen i stället.

 

 

 

 

 

 

JORDBRUKSVERKET

 

I Statens jordbruksverks författningssamling (SJVFS 2008:5. Saknr L 102) hittar du även föreskrifter som stöds av djurskyddsförordningen(1988:539). Bland annat behandlas där förvarings-utrymmen för hund och katt, skötsel, avel, försäljning m.m. För vidare information sök på www.jordbruksverket.se.

 

Ölandskalv1

 

LÄNSSTYRELSEN ansvarar för djurskyddskontrollen i länet

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

 

DJURSKYDDSKONTROLLER

 

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. De utför både förebyggande kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller då de fått in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Det övergripande syftet med länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

 

MISSTÄNKER DU ATT ETT DJUR INTE SKÖTS PÅ RÄTT SÄTT?

 

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Observera uppge inte namn eller e-postadress i anmälan om du vill vara anonym. Om situationen är akut och det inte går att nå någon på länsstyrelsen ska  du kontakta polisen i stället.

 

 Hästar1

 

På jordbruksverkets webbplats kan du läsa föreskrifter för skötsel av hundar, katter, hästar, kor, får, getter, fjäderfän, kräldjur och akvariefiskar m.m. Här följer en kort sammanfattning av dessa anvisningar (utförligare information på www.jordbruksverket.se):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

länst_blek